Veltilrettelagt byggemodning

Ved en byggemodning udarbejdes et detaljeret vejprojekt bestående af bl.a. vejplan med belysning, skiltning, vejafvanding m.m., tværsnit med vejopbygning og placering af diverse ledninger. Derforuden planlægges kloakplan, som viser afvandingsforhold, samt en koordinerende ledningsplan, som angiver placeringen af de forskellige installationer.

En veltilrettelagt byggemodning er med til at sikre, at slutbrugerne tilgodeses bedst muligt.

Samarbejde med kommune og privat bygherre

Forberedelserne til et byggemodningsprojekt sker i et tæt samarbejde med kommunen og/eller den private bygherre inden en detailplanlægning påbegyndes. Forberedelserne omfatter foruden lokalplanen også evt. spildevandstillæg, geoteknisk undersøgelse og undersøgelse for jordforurening.

Før opstart sørger vi for, at de nødvendige administrative, tekniske og miljømæssige forhold er afklaret.