Forretningsbetingelser for rådgivning ydet af Arne Elkjær A/S Rådgivende Ingeniører CVR-nr. 10277833

Senest opdateret den 25. maj 2023

 

Indledning

Nærværende forretningsbetingelser gælder for alle aftaler om ydelser af enhver form leveret af Arne Elkjær A/S Rådgivende Ingeniører (herefter benævnt ”Arne Elkjær”). Forretningsbetingelserne kan alene fraviges ved forudgående skriftlig aftale med Arne Elkjær.

Forretningsbetingelserne supplerer den mellem Arne Elkjær og kunden indgåede rådgivningsaftale, hvad enten denne omfatter totalrådgivning, underrådgivning eller øvrige former for rådgivning. Er der intern modstrid mellem forretningsbetingelserne og den indgåede rådgivningsaftale, viger forretningsbetingelserne for rådgivningsaftalens bestemmelser.

 

Indgåelse af aftaler

Tilbud afgivet af Arne Elkjær er bindende i 14 kalenderdage fra tilbuddets datering, medmindre andet tydeligt fremgår af tilbuddet.

Stemmer den fremsendte ordrebekræftelse eller den indgåede rådgivningsaftale ikke overens med det bestilte, forpligter kunden sig til straks at meddele Arne Elkjær dette. Ved manglende eller for sen meddelelse vil ordrebekræftelsen eller den indgåede rådgivningsaftale være bindende for kunden.

Alle indgåede rådgivningsaftaler er underlagt ABR 18.

 

Ændringer

Ændringer og/eller præciseringer i det oprindelige aftalegrundlag skal ske ved skriftlig aftale.

Den part, som påberåber sig en ændring/præcisering af det oprindelige aftalegrundlag, har bevisbyrden for, at der er indgået en aftale om en sådan ændring/præcisering.

 

Fuldmagt

Den, der i den indgåede aftale er anført som kontaktperson for kunden, har fuldmagt til at handle på kundens vegne i enhver henseende, der angår rådgivningsaftalen. Er flere kontaktpersoner anført, gælder dette for hver af disse kontaktpersoner.

 

Honorar

Såfremt der ikke i den indgåede rådgivningsaftale er aftalt en fastpris for Arne Elkjærs ydelser, skal rådgivningen afregnes som medgået tid på opgaven til de til enhver tid fastsatte timesatser for de pågældende medarbejdere.

Ved aftaler om fastpris omfatter honoraret alene de ydelser, som Arne Elkjær har forpligtet sig til at levere i henhold til den indgåede rådgivningsaftale. Ved levering af ydelser, der ikke fremgår af den indgåede rådgivningsaftale, honoreres disse efter medgået tid. En ydelse anses ikke for at være omfattet af fastprisaftalen, medmindre den fremgår udtrykkeligt i beskrivelsen af Arne Elkjærs ydelser i henhold til den indgåede rådgivningsaftale.

Ved ændringer i opgavens art og omfang er Arne Elkjær berettiget til særskilt honorar for dette arbejde uden forudgående aftale herom.

I alle tilfælde godtgør kunden samtlige udgifter, der er afholdt af Arne Elkjær i forbindelse med opgavens løsning, medmindre andet fremgår af rådgivningsaftalen.

 

Betaling

Betaling skal ske netto kontant 14 dage fra faktureringsdatoen, medmindre andet fremgår af den indgåede rådgivningsaftale.

Der faktureres normalvis månedsvis for forbrugt tid eller aconto ved fastprisaftaler.

Ved for sen betaling forbeholder Arne Elkjær sig retten til at opkræve gebyr og renter i henhold til rentelovens bestemmelser.

Kunden er forpligtet til at yde effektiv betaling. Kunden er således ikke berettiget til at foretage modregning i honoraret, ligesom kunden ikke har ret til at tilbageholde betaling på grund af forsinkelser, reklamationer eller modkrav vedrørende konkrete ydelser eller andre krav.

 

Immaterielle rettigheder

Kunden er i det omfang, det er forudsat i rådgivningsaftalen, berettiget til at anvende det materiale, der er udarbejdet af Arne Elkjær som led i rådgivningen. Alle immaterielle rettigheder, der opstår i forbindelse med Arne Elkjærs opfyldelse af rådgivningsaftalen, tilhører Arne Elkjær.

Opsiges eller ophæves rådgivningsaftalen, er kunden berettiget til udlevering af det af Arne Elkjær udarbejdede, men ikke færdiggjorte materiale betinget af, at kunden har opfyldt sin betalingsforpligtelse.

Alt ikke færdiggjort materiale, der udleveres til kunden, må ikke anvendes med Arne Elkjærs navn. Arne Elkjær er ikke ansvarlig for fejl og mangler i udleveret, ikke færdiggjort materiale.

 

Rådgivningens udførelse

Arne Elkjær forpligter sig til at yde kvalificeret rådgivning under hensyn til opgavens art, tidsplan og økonomi. Før arbejdet påbegyndes, træffes der aftale vedrørende netop opgavens art, tidsplan og økonomi.

Det forudsættes, at kunden fremlægger alle informationer, som er væsentlige og relevante for at løse opgaven og at disse fremlægges i overensstemmelse med tidsplanen. Hvis tidsplanen ikke fastlægger, hvornår kunden skal fremlægge de relevante informationer, er kunden forpligtet til at fremlægge disse i så god tid, at Arne Elkjærs arbejde ikke forsinkes.

Arne Elkjær kan anvende underrådgivere uden forudgående aftale med kunden, forudsat dette ikke forringer ydelsen, som Arne Elkjær har forpligtet sig til at levere.

Tidsplaner udarbejdes på grundlag af de tilstedeværende oplysninger. Der tages forbehold for ændringer i tidsplanen som følge af kundens ændring af aftalens art og omfang eller andre forhold, som ikke skyldes Arne Elkjærs egne forhold.

Arne Elkjær forpligter sig til at orientere kunden undervejs i arbejdet om uforudsete forhold, som har væsentlig indflydelse på opgavens løsning, herunder resultat, tidsplan og økonomi.

 

Projekteringsstop

Hvis Kunden udskyder løsningen af en opgave, efter at Arne Elkjær har påbegyndt opgaven, uden at udskydelsen skyldes Arne Elkjærs forhold, har Arne Elkjær ret til betaling af honorar for det allerede udførte arbejde og dækning af de udgifter, som Arne Elkjær får i anledning af, at opgaven udskydes, herunder løn til overflødiggjort arbejdskraft og leje af overflødiggjorte lokaler. Arne Elkjær er pligtig til at søge disse udgifter begrænset mest muligt. Under et projekteringsstop kan Kunden ligeledes ikke forvente, at Arne Elkjær er tilgængelig for assistance. Såfremt en udskudt opgave genoptages, er Arne Elkjær berettiget til honorar for merarbejde og til dækning af rimelige meromkostninger, som er forbundet med opgavens genoptagelse.

 

Opsigelse

Kunden kan når som helst opsige rådgivningsaftalen. I dette tilfælde skal allerede udført arbejde afregnes efter medgået tid, og Arne Elkjær skal have godtgjort eventuelle ekstraomkostninger, som kundens opsigelse medfører. Omfattet af ekstraomkostningerne er bl.a. tabt fortjeneste, omkostninger til omplacering af de berørte medarbejdere, løn til overflødiggjort arbejdskraft og leje af overflødiggjorte lokaler, ligesom omkostninger, som Arne Elkjær vil have ved opsigelse af aftaler indgået med tredjemand, er omfattet. Arne Elkjær opgør snarest muligt sine omkostninger som følge af kundens opsigelse og fremsætter disse over for kunden.

 

Ansvar

Arne Elkjær er ansvarlig for den ydede rådgivning efter dansk rets almindelige erstatningsregler med de ændringer/præciseringer der følger nedenfor.

Arne Elkjærs ansvar er begrænset til maksimalt 3 gange det aftalte honorar. Ansvaret kan dog under ingen omstændigheder overstige forsikringssummen på Arne Elkjærs til enhver tid værende ansvarsforsikring.

Arne Elkjær er ikke ansvarlig for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab.

Kunden kan ikke gøre et personligt ansvar gældende over for ledelsen eller ansatte i Arne Elkjær.

Arne Elkjær er ikke ansvarlig for fejl begået af andre rådgivere, som Arne Elkjær har henvist kunden til, ligesom Arne Elkjær ikke er ansvarlig for fejl begået af underrådgivere, som Arne Elkjær efter aftale med kunden har overladt dele af opgavens løsning til. Arne Elkjær kan ej heller holdes ansvarlig for krav, der måtte opstå som følge af falsk, misvisende eller ufuldstændig information, data eller dokumentation, som er tilvejebragt af andre end Arne Elkjær.

Arne Elkjær forbeholder sig retten til at modregne udestående honorarkrav i kundens berettigede erstatningskrav.

 

Lovvalg og værneting

Tvister i anledning af Arne Elkjærs rådgivning, rådgivningsaftalen eller nærværende vilkår er underlagt dansk ret og behandles ved Voldgiftsnævnet Byggeri og Anlæg.